00:27 Chủ nhật , Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 07/2020/TT-BKHCN 11/12/2020 Ngày 11/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kh Tải về
2 09/CT-TTg 18/02/2020 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Tải về
3 94/2019/QH14 26/11/2019 Về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước Tải về
4 02/NQ-CP 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Tải về
5 38/2018/NÐ-CP 11/03/2018 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Tải về
6 844/QÐ-TTG 18/05/2016 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025” Tải về