22:51 Thứ bảy , Ngày 28 Tháng 05 Năm 2022
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2934/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
2 07/2020/TT-BKHCN 11/12/2020 Ngày 11/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kh Tải về
3 2106/KH-UBND 16/03/2020 Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020 Tải về
4 09/CT-TTg 18/02/2020 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Tải về
5 94/2019/QH14 26/11/2019 Về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước Tải về
6 9251/KH-UBND 12/11/2019 Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2020 Tải về
7 2722/KH-UBND 09/04/2019 Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
8 1873/KH-UBND 08/03/2019 Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2019 Tải về
9 1827/UBND-KGVX 07/03/2019 V/v thực hiện Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2019 Tải về
10 02/NQ-CP 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Tải về