15:34 Thứ hai , Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 28/2023/NQ-HÐND 07/12/2023 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025; Tải về
2 179/KH-UBND 24/11/2023 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 Tải về
3 1878/QÐ-UBND 28/09/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025 Tải về
4 52/2023/TT-BTC 08/08/2023 Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Tải về
5 938/BKHCN-KHTC 06/04/2023 Hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH, CN & ĐMST đến năm 2025; xây dựng kế hoạch KH, CN & ĐMST và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024 Tải về
6 50/KH-UBND 30/03/2023 Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023 Tải về
7 1683/QÐ-UBND 01/08/2022 Ban hành thể lệ cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Tải về
8 1682/QÐ-UBND 01/08/2022 Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Tải về
9 151/KH-UBND 01/08/2022 Kế hoach tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Tải về
10 2934/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về