05:10 Thứ bảy , Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 09/CT-TTg 18/02/2020 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Tải về
2 94/2019/QH14 26/11/2019 Về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước Tải về
3 02/NQ-CP 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Tải về
4 38/2018/NÐ-CP 11/03/2018 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Tải về
5 844/QÐ-TTG 18/05/2016 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025” Tải về