04:38 Thứ bảy , Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2106/KH-UBND 16/03/2020 Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020 Tải về
2 09/CT-TTg 18/02/2020 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Tải về
3 94/2019/QH14 26/11/2019 Về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước Tải về
4 9251/KH-UBND 12/11/2019 Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2020 Tải về
5 2722/KH-UBND 09/04/2019 Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
6 1873/KH-UBND 08/03/2019 Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2019 Tải về
7 1827/UBND-KGVX 07/03/2019 V/v thực hiện Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2019 Tải về
8 02/NQ-CP 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Tải về
9 2722/KH-UBND 09/04/2018 VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 Tải về
10 38/2018/NÐ-CP 11/03/2018 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Tải về