Thứ Hai, 18 Tháng Hai, 2019

KẾ HOẠCH SỐ 2722/KH-UBND NGÀY 18/5/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025