Thứ Hai, 20 Tháng Năm, 2019

Thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2019

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1827/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 519/BTTTT- KHTC ngày 28/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2019.

Ảnh minh họa – Internet

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 519/BTTTT-KHTC nêu trên, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai và báo cáo đúng quy định.

Theo daklak.gov.vn