Thứ Hai, 20 Tháng Năm, 2019

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Đắk Lắk: 1,750 tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện cho Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật : 13/03/2019 2:09:00 CH – Số lượt đọc : 7

Ngày 04/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND về ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Theo đó, quan điểm, định hướng và mục tiêu xúc tiến thu hút đầu tư là tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu qủa công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giai đoạn 2016-2020: đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển sản xuất và dịch vụ, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của các tầng lớp nhân sân, giảm nghèo bền vững; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ và làm tốt công tác định hướng, hỗ trợ và ổn định chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương, thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, hàng hóa lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm tốt công tác tổ chức quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới,tạo ra quỹ đất, mặt bằng sạch để thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư và đưa dự án vào hoạt động; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh; chú trọng lựa chọn, thu hút một số nhà đầu tư lớn có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm để làm động lực lan tỏa và phát triển kinh tế xã hội; ưu tiên xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp đem lại giá trị gia tăng cao, lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và các lĩnh vực gắn liền với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động địa phương; hạn chế các dự án đầu tư sử dụng nhiều tài nguyên đất, rừng, nguồn nước và các tài nguyên thiên nhiên khác, ảnh hưởng môi trường. Không triển khai các dự án đầu tư làm hủy hoại cảnh quan, môi trường sinh thái, rừng tự nhiệm và ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an ninh xã hội..Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019 là 1,750 tỷ đồng.  

Ảnh: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019 là một trong những hoạt động của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh. 

Nguồn: http://ipc.daklakdpi.gov.vn