UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất chủ trương xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên, trực thuộc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Cập nhật lúc: 04/03/2020 109