Chủ Nhật, 22 Tháng Chín, 2019

Thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  • Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025”. Kế hoạch số 9239/KH-UBND, Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 được UBND tỉnh ban hành ngày 16/11/2016.
    Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch có 20 thành viên, trưởng ban là ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó trưởng ban thường trực;
    Ông Huỳnh Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nay Nguyên, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường đại học, hội doanh nhân trẻ tỉnh…
    Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: công tác thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên quan khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.