Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một, 2019

Ban biên tập

1. Trưởng ban:

Ông Huỳnh Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Phó trưởng ban: 

2.1. Ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Thường trực;

2.2. Ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông , Phó Trưởng ban;

3.Thành viên:

3.1. Bà Nguyễn Việt Nhân, Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3.2. Ông Nguyễn Bá Thăng, Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông;

3.3. Ông Trần Tấn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện Pro, hội viên Hội Doanh nhân trẻ

3.4 Bà Đoàn Thị Kim Oanh, Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư

3.4 Ông Lê Trần Hà Nam, Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Ban biên tập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh được kiện toàn tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk).